Documente necesare

Documente necesare Persoane Fizice

  • Cerere finanțare
  • Documente de identificare: buletin/ carte identitate/ pașaport;
  • Acord de consultare a bazei de date a Centralei Riscurilor Bancare;
  • Adeverință de venit sau acord ANAF
  • Alte documente care atestă caracterul permanent al venitului: contracte de închiriere, cupoane de pensie, dividende etc.

Documente necesare Persoane Juridice

  • Cerere de finanțare
  • Acord de consultare a bazei de date a Centralei Riscurilor Bancare
  • Declarație privind identitatea beneficiarului real al fondurilor

Acte juridice:

  • Certificatul de înmatriculare, actele constitutive şi actele adiţionale la actele constitutive (dacă este cazul)
  • Hotărâre a organelor statutare (AGA, CA etc.) din care să rezulte acordul acționarilor/asociaților privind achiziţionarea bunului în leasing, precum şi împuternicirea persoanelor ce reprezintă firma în negocierea şi semnarea contractului de leasing
  • Actul de identitate al persoanei care semnează contractul de leasing
  • Specimen de semnătura vizat de bancă – conformă cu originalul de bancă.

Acte contabile:

  • Ultimele două bilanţuri anuale disponibile vizate de Administraţia Financiară însoţite de balanţele şi anexele aferente
  • Ultima balanţă de verificare disponibilă semnată şi ştampilată

 

Preaprobare rapidă în 24H: este necesar să ne trimiți scanat ultimul bilanț depus împreună cu ultima balanță emisă alături de CUI-ul firmei și CI-ul administratorului, iar noi vom reveni cu un răspuns referitor la posibilitatea obținerii unei finanțări.

Documente necesare Persoane Fizice Autorizate

  • Cerere finanţare
  • Acte de identitate pentru solicitant
  • Registrul de încasări şi plăţi semnat şi stampilat, valabil pe ultimele 3 luni (min. 1 lună pentru entităţi nou înfiinţate)
  • Declaraţia de venituri înregistrată la Administraţia Financiară pentru ultimii doi ani de activitate
  • Declaraţia finală pentru venit global aferentă anului anterior
  • Declaraţia pe venit anticipată pentru PFA nou înfiinţată
  • Acord de consultare a bazei de date a Centralei Riscurilor Bancare
  • Declaraţie privind identitatea beneficiarului real al fondurilor

Documente specifice necesare analizei în vederea încheierii contractului de leasing

Persoană fizică autorizată (PFA)

  • Autorizaţie pentru desfăşurarea de către persoane fizice a unor activităţi în mod independent;
  • Certificat de înregistrare la Registrul Comerţului (CUI);
  • Certificat constatator eliberat de Registrul Comerţului (vechime max. 30 zile).

Asociaţie familială (AF)

  • Autorizaţie pentru înfiinţarea şi funcţionarea unei asociaţii familiale;
  • Certificat de înregistrare la Registrul Comerţului (CUI);
  • Certificat constatator eliberat de Registrul Comerţului (vechime max. 30 zile);
  • Procură autentificată de reprezentare în relaţiile cu terţii.

Birou executor judecătoresc (BEJ)

  • Ordin emis de Ministrul Justiției privind numirea în funcţia de executor judecătoresc;
  • Certificat eliberat de Curtea de Apel din care să rezulte înregistrarea BEJ.

Birou notar public (BNP)

  • Ordin emis de Ministrul Justiției privind numirea în funcţia de notar public;
  • Certificat eliberat de Curtea de Apel din care să rezulte înregistrarea BNP;
  • Contract de asociere, când sunt asociaţi mai mulţi notari publici.

Avocaţi (CIA/ CAA/ SCPA)

  • Decizie de numire ca avocat definitiv emisă de Barou şi avizată de Uniunea Naţională a Barourilor din România (U.N.B.R.);
  • Decizie de înfiinţare a CIA/ CAA/ SCPA emisă de Baroul din circumscripţia în care îşi are sediul profesional;
  • Act constitutiv (contract de asociere), hotărâre a asociaţilor (CAA sau SCPA).

Medici (CMI/ CMG/ CMA/ SCM)

  • Autorizație de liberă practică emisă de Direcția de Sănătate Publică (DSP);
  • Certificat de înregistrare în Registrul Unic al Cabinetelor Medicale, emis de DSP;
  • Contract de asociere (CMA), act constitutiv/ contract de societate (SCM).

 

Preaprobare rapidă în 24H: este necesar să ne trimiți scanat ultimul bilanț depus, împreună cu ultima balanță emisă alături de CUI-ul firmei și CI-ul administratorului și vom reveni cu un răspuns referitor la posibilitatea obținerii unei finanțări.